Category Archives: Mechanizmy biologiczne

Ostre widzenie

Ostre widzenie jest niezbędne do rozróżniania dwóch znajdujących się blisko siebie punktów. Właściwość ta nazywa się zdolnością rozdzielczą oka. Gdy zdolność rozdzielcza jest wysoka, punkty te nie zlewają się ze sobą i są widziane jako dwa, gdy odległość między nimi wynosi co najmniej 45 sekund kątowych. Znaczy to, że człowiek o normalnej ostrości wzroku rozróżnia z odległości 10 m dwa jasne punkty oddalone od siebie o 2-3 mm. Tak dzieje się wówczas, gdy obraz pada na siatkówkę w obrębie dołka środkowego. Jest to spowodowane dużym zagęszczeniem w tym miejscu czopków (160000 na 1 mm2 siatkówki) oraz tym, że jeden czopek przypada tu na jedną komórkę zwojową. Pręciki znajdują się dopiero na obwodzie dołka środkowego i dalej – w części obwodowej siatkówki. Zdolność rozdzielcza w tej części siatkówki jest znacznie mniejsza, lecz wystarcza do wykrywania ruchu przedmiotów w polu widzenia.

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!

Otwarcie kanału

O ile bezpośrednim skutkiem pobudzenia receptora jonotropowego jest otwarcie kanału dla odpowiednich jonów, o tyle pobudzenie receptora metabotropowego wyzwala proces biochemiczny prowadzący do modyfikacji funkcji komórki. Na początku tego procesu powstaje związek zwany przekaźnikiem wtórnym. W odróżnieniu od przekaźników pierwotnych, działających w synapsie na postsynap- tyczne receptory jonotropowe bądź metabotropowe, przekaźniki wtórne działają na procesy wewnątrz komórki: zmieniają jej metabolizm, modyfikują pobudliwość, działają na DNA jądra i regulują ekspresję genów. Procesy wywołane przez przekaźniki wtórne rozwijają się wolno i trwają długo, niekiedy dni lub tygodnie. Długotrwałe utrzymywanie się skutków działania przekaźnika wtórnego może mieć znaczenie dla kodowania śladów pamięciowych.

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!

Duża ilość eksperymentów

Najwięcej eksperymentów wykonano z wprowadzaniem do zapłodnionej komórki genów sterujących syntezą hormonów. Na przykład myszy transgeniczne z wprowadzonym genem hormonu wzrostu rosną 2-3 razy szybciej niż normalne zwierzęta tego samego szczepu. Zabiegiem powodującym odwrotny skutek jest usunięcie wybranego genu (knock out). U myszy z blastocyty, tj. wczesnej formy zarodka, pobiera się niezróżnicowane komórki pierwotne, z których normalnie wykształcają się tkanki organizmu. Komórki te hoduje się w sztucznym środowisku i poddaje zabiegom polegającym na wprowadzaniu do ich genomu fragmentu DNA o nieprawidłowej sekwencji nukleotydów albo procedurom powodującym mutację genu w odpowiednim miejscu chromosomu. Tak zmienione komórki wprowadza się do blastocysty. Jak z normalnych komórek, również z komórek o zmienionym genomie powstają tkanki organizmu. Jeśli powstaną z nich komórki rozrodcze, zmieniony materiał genetyczny znajdzie się w jajach i plemnikach i zostanie przekazany potomstwu. Potem, drogą odpowiednich krzyżowań wyodrębnia się myszy noszące nieprawidłowy gen. Najczęściej myszy z nieprawidłowym genem stanowią modele w badaniach nad genetycznym podłożem różnych chorób.

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!

Białka głównym budulcem

Szczególną rolę w funkcjonowaniu organizmu odgrywają białka. Białka, będące głównym budulcem komórek, nazywa się strukturalnymi. Inne substancje białkowe (hormony, enzymy, przekaźniki wtórne, czynniki wzrostu, białka receptorów przekaźników i hormonów, białka tworzące kanały jonowe), nazywane białkami funkcjonalnymi, regulują procesy życiowe komórek i narządów. Cząsteczki białka są zbudowane z elementarnych cegiełek – aminokwasów. Wszystkie aminokwasy mają dwie wspólne cechy budowy: 1) w cząsteczce aminokwasu występuje zawsze grupa kwasowa -COOH i grupa zasadowa -NH2, 2) grupa zasadowa -NH2 znajduje się w pozycji a, to znaczy jest związana z tym samym atomem węgla, z którym jest związana grupa -COOH. W organizmie ssaków występuje około 20 aminokwasów. Różnice między aminokwasami dotyczą budowy tzw. reszty aminokwasowej, połączonej z tym samym atomem węgla, z którym są połączone grupy -COOH i -NH2. Cząsteczki różnych aminokwasów łączą się za pomocą wiązań peptydowych. W wiązaniach tych grupa zasadowa jednego aminokwasu tworzy połączenie z grupą kwasową drugiego aminokwasu. W ten sposób powstają łańcuchy aminokwasów o różnej długości. Związki zbudowane z krótkich łańcuchów nazywa się peptydami.

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!